Dịch vụ viết luận văn tài chính - ngân hàng - kế toán

Dịch vụ viết luận văn tài chính - ngân hàng - kế toán

Khái niệm tài chính công

Khái niệm tài chính công
Trong tác phẩm “ Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu, của nhà nước” Ăng-ghen đã chỉ ra rằng, nhà nước là sản phẩm của đấu tranh giai cấp. Nhà nước xuất hiện với tư cách là cơ quan quyền lực công cộng, đứng ra quản lý, duy trì và phát triển xã hội, đất nước. Để làm được điều đó nhà nước cần phải có tiềm lực tài chính. Bằng quyền lực công , nhà nước quy định các khoản thuế bắt buộc các tổ chức, dân cư phải đóng góp tạo nên các khoản thu của nhà nước. Đồng thời, nhà nước cũng có những khoản chi tiêu cần thiết về quân đội, nhà tù, bộ máy quản lý…nhằm duy trì quyền lực của nhà nước, tạo nên các khoản chi của nhà nước. Từ đó, phạm trù tài chính nhà nước bắt đầu xuất hiện.
Trong cuốn “Public Finance in Australia: Theory and Practice” của Peter – Groenewgen, Prentice Hall, 1990, đại diện cho các nhà kinh tế Australia đã viết:
Hàng thế kỷ đã trôi qua, những cảm giác lẫn lộn về Chính phủ vẫn giữ nguyên và nhiều sự bất đồng vẫn cứ tập trung vào các hành vi tài chính của Chính phủ. Cuốn sách này viết về các hoạt động chi tiêu và thuế khóa của Chính phủ, một chủ đề thường được gọi là tài chính công” [10, tr.8].
Trong tác phẩm “The Creature from Jekyll Island” tái bản vào năm 2002 của tác giả G. Edward Griffin, một lý luận gia, nhà văn, nhà sản xuất phim, giảng viên nổi tiếng của Mỹ, khái niệm “Tài chính công” được đề cập đến như sau:
Chỉ cần khống chế được quyền phát hành tiền tệ của một quốc gia, tôi sẽ không phụ thuộc vào bất cứ thứ pháp luật nào do ai đặt ra”. [8, tr.218]
Theo tác phẩm của Ông, đây là tuyên bố của Mayer Rothschild – nhà tài phiệt sớm thành công trong hoạt động ngân hàng tại Mỹ vào khoảng thế kỷ thứ XVIII.
Trong cuốn “Tài chính công” của trường Đại học Kinh tế quốc dân ấn hành năm 1999 để làm tài liệu phục vụ đào tạo hệ Cao học, khái niệm “tài chính công” được đề cập đến như sau.
Tài chính công là một lĩnh vực của kinh tế học nghiên cứu các hoạt động của Chính phủ và các phương tiện thay thế trong việc tài trợ các chi tiêu của Chính phủ”.
Khái niệm tài chính công

Khái niệm trên đã khẳng định rõ chủ thể của các quan hệ thuộc phạm vi của tài chính công, đó là Chính Phủ, tuy nhiên, nếu đề cập đến khía cạnh tài chính công là lĩnh vực của kinh tế học thì khái niệm này chưa hợp lý vì đối tượng nghiên cứu của kinh tế học là các nguồn lực và cách thức phân bổ các nguồn lực đó trong xã hội sao cho công bằng và hiệu quả; còn đối tượng nghiên cứu của Tài chính công là quá trình tạo lập, sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng tốt nhất 1 trong 3 yếu tố đầu vào cho khu vực Chính phủ hoạt động.
Ngoài ra, khái niệm này cũng chưa lột tả được bản chất của Tài chính công để làm căn cứ cho việc tiếp tục nghiên cứu, triển khai, đánh giá kết quả quản lý Tài chính công trong thực tiễn.
Trong cuốn “Quản lý Tài chính công” do các giảng viên của bộ môn Quản lý Tài chính nhà nước – Học viện Tài chính, biên soạn để phục vụ đào tạo chuyên ngành Quản lý Tài chính công ở bậc đại học, khái niệm tài chính công lại được tiếp cận từ khía cạnh khác, cụ thể:
Xét về ý nghĩa và phạm vi, thuật ngữ Tài chính công được hiểu là sự hợp thành bởi ý nghĩa và phạm vi của 2 thuật ngữ Tài chính và Công”.[9]
Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu, chi bằng tiền do Nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công nhằm phục vụ thực hiện các chức năng của Nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội”. [9,tr.8]
Khái niệm trên đây đã phản ánh được chủ thể của các quan hệ Tài chính công; các hình thức biểu hiện và nội dung vật chất của Tài chính công; các bộ phận hợp thành của Tài chính công là các quỹ tiền tệ của nhà nước; và đặc biệt làm rõ được bản chất của các quan hệ thuộc phạm vi của Tài chính công chính là các quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể khác.
Trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường thì có thể hiểu tài chính nhà nước hay tài chính công như sau: Tài chính nhà nước được đặc trưng bằng sự phân phối và phân phối lại của cải xã hội ( trong đó chủ yếu là sản phẩm thặng dư), mà nhà nước là chủ thể , để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của  nhà nước , nhằm thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội của nhà nước.
Tài chính công là một bộ phận và là bộ phận quan trọng nhất của tài chính nhà nước. Nói cách khác, tài chính công là một bộ phận của tài chính nhà nước gắn liền với các hoạt động thuộc chức năng quản lý , điều hành , phục vụ của nhà nước. Trong các nội dung nêu trên của tài chính nhà nước thì tài chính công hầu như bao quát toàn bộ các bộ phận cấu thành của tài chính nhà nước chỉ trừ tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

Previous
Next Post »